home page

 M g r.   R i c h a r d   M a c k ů ,   D i S ., P h . D. , Katedra pedagogiky TF JU, Kněžská 8, 370 01, České Budějovice, č. dv. 4.20, tel. 387 773 527, e-mail: mackur@tf.jcu.cz, konzultace: dle předchozí domluvy

 VÍCEDENNÍ POBYTOVÉ AKCE
 

Aktuality

  05.10.2018, 21:16: Nahradni termin zaverecneho kolokvia k vicedennim praxim se uskutecni v sobotu 20. 10. 2018 od 13:15; termin je vypsan ve Stagu. Prosim Vas, kteri jste se dopredu omluvili z kolokvia 6. 10., abyste se zapsali na tento nahradni termin.

09.05.2018, 16:18: V sobotu 12. 5. od 11:30 proběhne na 117 informační schůzka, na které máte možnost získat všechny důležité informace k absolvování praxe. Účast zájemců není povinná, ale doporučená. V případě, že se nezúčastníte, informujte se prosím u kolegů, ve Stagu a na mých webových stránkách o všech náležitostech.

19.02.2013, 15:13: Veškeré informace k výuce naleznete na tomto webu. Na hlavní stránce je seznam všech mých p?edm?t? - po kliknutí na zkratku p?edm?tu se dostanete na web v?novaný tomuto p?edm?tu, malé logo fakulty vpravo od zkratky slouží k rychlému p?ístupu na dokumentový server daného p?edm?tu. Na webu p?edm?tu pak naleznete krom? archivu aktualit také odkaz na sylabus do Stagu a další souhrnné informace o p?edm?tu (fialová lišta).

 
 
 

 Rozvrhováno v ZS i LS, 4 kredity

 

>>> sylabus předmětu ve Stagu zde (PS) a zde (KS)
>>> dokumentový server k předmětu zde
>>> manuál k praxím na TF JU a formuláře závěrečné zprávy zde

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU:
Hlavním cílem je ověření a aplikace získaných teoretických znalostí v praxi, a to zejména v oblastech vedení skupiny, stanovení optimálních pedagogických cílů, volby a realizace různých pedagogických metod v práci s dětmi a mládeží, a to s ohledem na psychologické zákonitosti vývoje dětí a mládeže
Místem výkonu praxe jsou výchovná a vzdělávací zařízení, letní tábory pro děti a mládež a organizace nabízející vícedenní volnočasové aktivity pro děti a mládež.

ORGANIZACE PRAXE:
Předmět je možné si zapsat v ZS i LS (pouze v jendom z nich), samotná praxe se pak uskutečňuje v tom semestru, ve kterém si student předmět zapsal. Výjimku tvoří praxe v prázdninových termínech - v takovém případě si student předmět zapisuje až pro následující zimní semestr. Studenti požádají vyučujícího o 3 výtisky smlouvy o vícedenní praxi (1 pro studenta, 1 pro fakultu a 1 pro organizaci), 1 výtisk vyplněné a potvrzené smlouvy musí být odevzdán vedoucímu praxe nejpozději14 dní před začátkem praxe (pokud je termín praxe během července a srpna, je třeba potvrzenou smlouvu dodat nejpozději do 30. 6.), zároveň se smlouvou musí do stejného data každý student odevzdat přehled individuálních očekávání a cílů praxe (způsob odevzdání pro obojí - mailem, osobně, poštou, schránka ve 2. patře). Praxi vykonají studenti v daném termínu (min. 5 po sobě jdoucích dní) a na sjednaném místě; pokud dojde ke změně, oznámí ji neprodleně vedoucímu praxe; vedoucí praxe může vykonat kontrolu průběhu praxe.
Zpráva z praxe musí být odevzdána nejpozději do 10. února/června/září (dle termínu praxe; osobně, e-mailem nebo prostřednictvím poštovní schránky vedoucího praxe na fakultě). Během února, června a října (přesné termíny viz "aktuality") se uskuteční kolokvia k vyhodnocení praxí, na kolokviu studenti odevzdají závěrečné hodnocení z praxe (formulář ke stažení viz níže).
Absolvování praxe, účast na kolokviu a včasné odevzdání smlouvy, individuálních očekávání a cílů, zprávy z praxe i závěrečného hodnocení z praxe jsou nezbytnými předpoklady pro udělení zápočtu!

 

 
Informace pro zájemce o vedení závěrečných prací: zde / Kompletní dokumentový server k výuce: Google docs zde / Kalendář aktivit: Google calendar zde / Jsem teď na fakultě? -> Aktuální poloha zde / Rozvrh hodin na tento semestr: Stag
 
Kalendář aktivit Rozvrh ve STAGu Info pro zájemce o vedení závěrečné práce
Jsem teď na fakultě? --> aktuální poloha

Twitter: >>> 
aktuality generované na základě hashtag #vyukaRM
sdílejte nejen pomluvy :-), ale i další info o mé výuce 

(c) 2013, http://www.mucamaca.cz